Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm triển khai việc tổ chức thi thăng hạng, bổ nhiệm ngạch cho giáo viên đã đủ điều kiện theo quy định.

TRẢ LỜI:

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện Văn bản số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2188/UBND-NC ngày 31/7/2019 chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo đúng quy định.

Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 610/SNV-CCVC ngày 10/9/2019 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để triển khai đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp, xây dựng đề án trình Ủy ban ban nhân dân tỉnh để tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo quy định.