Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Giao diện tích đất trồng chè thuộc Công ty chè quản lý cho các hộ gia đình để canh tác tăng thu nhập.

TRẢ LỜI:

Diện tích đất cử tri đề nghị thuộc khu vực thôn Cả, xã Tân Trào với diện tích khoảng 0,8ha. Diện tích đất này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty cổ phần chè Tân Trào thuê đất tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 22/11/2012.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào rà soát toàn bộ diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê, xác định diện tích đất không phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị hoặc sử dụng không hiệu quả để lập phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất bàn giao cho địa phương quản lý để Ủy ban nhân dân xã lập phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.