Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành chức năng kiểm tra, rà soát, đánh giá để điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có đất sản xuất, canh tác tăng thu nhập (hiện nay, tại thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào người dân đã và đang canh tác trồng cây Chè và các loại cây màu khác từ năm 1993, trong khi đó năm 2007 khu vực này được đưa vào phê duyệt quy hoạch là rừng đặc dụng).

TRẢ LỜI:

Khu vực cử tri đề nghị điều chỉnh thuộc thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào với diện tích 80ha, gồm 62 lô, 02 khoảnh (khoảnh 43A và 43B) từ chức năng quy hoạch đất rừng đặc dụng theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang sang chức năng đất rừng sản xuất để tạo điều kiện cho nhân dân có đất sản xuất, canh tác tăng thu nhập, hiện trạng thực tế khu vực đề nghị điều chỉnh quy hoạch là đất trống, hiện nay người dân đang canh tác trồng các loài cây nông nghiệp như: Cây mía, sắn và cây ăn quả quanh chân đồi thấp. Từ năm 2001 đến nay, toàn bộ diện tích đất đồi, núi tại khu vực thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đã được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch chức năng là rừng đặc dụng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại khoản 1, Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định kỳ quy hoạch cấp quốc gia là mười năm. Năm 2016, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện xong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng. Vì vậy, nội dung đề nghị điều chỉnh ranh giới từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tại thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế và theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Trào tổ chức quản lý nghiêm diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017; thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở đối với diện tích cử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch là 80ha theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012.