Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Phân bổ nguồn ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để xã tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn nợ tiêu chí trường chuẩn Quốc gia đối với Trường Tiểu học Tân Trào.

TRẢ LỜI:

Căn cứ kế hoạch vốn giao trung hạn giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định   số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 220/NQ-HĐND ngày 15/8/2018 về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, trong đó vốn dành cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội là 836,8 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 752,8 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ: 84,0 tỷ đồng).

Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Theo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020, xã Tân Trào được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách Trung ương là 2,378 tỷ đồng, trong đó:

- Kế hoạch vốn đã giao năm 2016-2018 là 820 triệu đồng năm 2017 (theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để thực hiện nâng cấp, sửa chữa phòng học Trường Trung học cơ sở và xây dựng các công trình phụ trợ.

- Kế hoạch vốn còn lại (năm 2019-2020) là 1,558 tỷ đồng, dự kiến bố trí vào năm 2019 (sau khi có thông báo vốn năm 2019 từ ngân sách Trung ương), trong đó: Sửa chữa, nâng cấp các phòng học và xây dựng các công trình phụ trợ trường Tiểu học Tân Trào (700 triệu đồng); xây dựng công trình phụ trợ trường học Mầm non Tân Trào (358 triệu đồng) và xây dựng cầu tràn đường vào Nghĩa trang Liên thôn Tân lập, Lũng Búng, Mỏ Ché (500 triệu đồng).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và trên cơ sở kế hoạch vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương giao hàng năm, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ xã Tân Trào thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và theo lộ trình, kế hoạch vốn đã xác định.