Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét, giảm mức thu phí thăm quan khu di tích lịch sử ATK Tân Trào (lán Nà Nưa). Hiện nay, mức thu 20.000đ/người/lượt là quá cao, làm giảm lượng khách tham quan đến với Tân Trào.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, việc thu phí tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào được thực hiện theo quy định tại Mục II, phần A Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.