Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm có quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng các hạng mục theo Quyết định quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Tân Trào của Chính phủ.

TRẢ LỜI:

Theo Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030, trong đó, các dự án đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng các hạng mục theo Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo, xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025, làm cơ sở để tổ chức các hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư vào các phân khu chức năng theo quy hoạch.