Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bản tỉnh.

TRẢ LỜI:

Công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh luôn được tỉnh quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng nội dung tin bài, thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của tỉnh đến cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Công an tỉnh, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí để kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin báo chí, nâng cao chất lượng nội dung thông tin.

- Triển khai thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình, quản lý, khai thác các thông tin trên mạng internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân có nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tỉnh, chống phá Đảng và Nhà nước; chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương để triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, các sự kiện tuyên truyền, quảng bá về địa phương.