Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí cho tổ tham gia phòng, chống Covid-19 tại cơ sở.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1013/UBND-TC ngày 10/4/2020 về việc thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó đối tượng, nội dung chi, mức chi được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ phòng, chống dịch xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi trong phòng chống dịch và thực hiện chi trả các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.