Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bổ sung giáo viên còn thiếu cho trường Trung học cơ sở Tam Đa.

TRẢ LỜI:

Trên cơ sở số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang năm 2020 đã được Bộ Nội vụ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh bằng với số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định. Do đó, hiện nay tỉnh không còn số lượng người làm việc chưa giao để bổ sung cho Trường Trung học cơ sở Tam Đa theo đề nghị của cử tri.