Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kim Bình, Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; Xã Phú Lương, Xã Tam Đa, Xã Sầm Dương, Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ.

Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm 2016 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Mặt khác nguồn thu ngân sách tỉnh hạn hẹp chỉ đảm bảo khoảng 20% chi ngân sách trên địa bàn, do vậy theo kiến nghị của cử tri là chưa thể thực hiện được.