Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kim Bình, Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; Xã Phú Lương, Xã Tam Đa, Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn

TRẢ LỜI:

- Đối với chi thường xuyên của các tổ chức chính trị - xã hội: Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 và Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014; trong đó quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở xã phường thị trấn và các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm 2016 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; mặt khác nguồn thu ngân sách tỉnh hạn hẹp chỉ đảm bảo khoảng 20% chi ngân sách trên địa bàn, do vậy theo kiến nghị của cử tri đề nghị nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Ủy ban Mặt trận quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của xã, thôn là chưa thể thực hiện được.

- Đối với hỗ trợ Trưởng ban công tác Mặt trận: Năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2014 quy định về mức hỗ trợ cho các chức danh ở thôn, tổ dân phố, trong đó các mức hỗ trợ này đã được nâng lên so với mức hỗ trợ năm đầu thực hiện. Năm 2016, ngân sách địa phương tiếp tục bố trí trong cân đối ngân sách huyện, thành phố cho 2.096 thôn, bản và tổ dân phố là 14,336 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện các mức nêu trên. Đây là chính sách đặc thù của địa phương thể sự quan tâm của tỉnh đối với các đoàn thể ở thôn bản và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và trong khả năng cân đối ngân sách địa phương cho phép. Trong điều kiện nguồn thu ngân sách tỉnh còn khó khăn hạn hẹp, số thu ngân sách cân đối đảm bảo khoảng 20% chi ngân sách. Mặt khác tỉnh đang tập trung nguồn lực để đảm bảo các chính an sinh xã hội, do vậy việc đề nghị nâng mức hỗ trợ của cử tri là không thể thực hiện được.

Từ năm 2017, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương sẽ xem xét nâng định mức chi thường xuyên cho các xã trong đó có chi hỗ trợ cho các tổ chức trính trị - xã hội và mức hỗ các đoàn thể ở thôn, bản và tổ dân phố; hỗ trợ cho các chức danh ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

- Đối với hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn: Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định: “Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố”. Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2013; trong đó quy định: “Hỗ trợ 3% mua thẻ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản, tổ dân phố theo quy định hiện hành của Nhà nước”. Do vậy kinh phí để thực hiện hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản đã được giao trong dự toán cho các huyện, thành phố tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.