Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Rà soát, đánh giá và xem xét hỗ trợ kinh phí cải tạo nhà văn hóa thôn để đảm bảo chỗ ngồi phù hợp với quy mô hộ dân đối với các thôn thực hiện sáp nhập.

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Sầm Dương có 05 nhà văn hóa/5 thôn đã được xây dựng, trong đó có 03 nhà văn hóa xây dựng năm 2016 theo Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 02 nhà văn hóa xây dựng năm 2017 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-NĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xã Sầm Dương có sáp nhập thôn Hưng Thịnh với thôn Hưng Thành thành thôn Hưng Thịnh, sau sáp nhập thôn có 99 hộ, nhà văn hóa thôn Hưng Thịnh đã được xây dựng năm 2017 có quy mô 120 chỗ ngồi, đảm bảo sinh hoạt cho các hộ trong thôn.