Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm triển khai sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông qua địa bàn xã theo kế hoạch, quyết định đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Phương án số 306/PA-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về giao khoán duy tu bảo dưỡng và quản lý hệ thống giao thông các tuyến đường huyện để thực hiện duy tu, sửa chữa công trình theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết phải đầu tư nâng cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch bố trí lồng ghép các nguồn vốn thực hiện trên địa bàn huyện để đầu tư nâng cấp công trình.