Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ban quản lý công trình thủy lợi tỉnh khẩn trương cấp kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 cho Ban quản lý công trình thủy lợi xã (do Ban quản lý công trình thủy lợi tỉnh cấp còn thiếu 60 triệu đồng).

TRẢ LỜI:

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc phê duyệt và giao dự toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tiền nước năm 2017. Trong đó, giao dự toán kính phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tiền nước năm 2017 cho Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang là 47.315.000.000 đồng (bao gồm cả kinh phí chi hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 10.000.000.000 đồng).

Thực hiện Quyết định nêu trên, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã cấp kinh phí cho Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Quyết Thắng với tổng số kinh phí là 207.688.000 đồng; số kinh phí năm 2017 chưa cấp là 60.000.000 đồng, trong đó:

-  Số kinh phí chưa cấp đủ so với năm 2016 là 18.195.000 đồng. Hiện nay, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đang thực hiện các thủ tục để bổ sung số kinh phí 18.195.000 đồng cho Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Quyết Thắng theo quy định.

- Số kinh phí chưa cấp do tăng thêm diện tích là 41.805.000 đồng. Do Nguồn kinh phí tăng thêm năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh chưa được Bộ Tài chính cấp bổ sung nên chưa có kinh phí để cấp cho các Ban Quản lý công trình thủy lợi. Sau khi được Bộ Tài chính cấp kinh phí, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang sẽ cấp bổ sung số kinh phí 41.805.000 đồng cho Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Quyết Thắng theo quy định.