Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các lò gạch trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Thực hiện lộ trình hạn chế và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu khí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đến nay trên địa bàn xã Quyết Thắng còn 13 lò sản xuất gạch.

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành các Văn bản (Văn bản số 1917/UBND-XD ngày 10/11/2017, Văn bản số 65/UBND-KTHT ngày 12/01/2018) yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, trong đó có xã Quyết Thắng xóa bỏ dứt điểm, triệt để việc sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công theo lộ trình quy định.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các chủ lò gạch thủ công trên địa bàn thực hiện nghiêm lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu khí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trường hợp không chấp hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.