Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng mương thoát nước ở khu dân cư mới đã được quy hoạch từ khu giáp chợ Sài Lĩnh, trong quy hoạch có 02m chiều rộng để làm mương nhưng thực tế đến nay chưa có hệ thống rãnh mương thoát nước gây khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Quy hoạch điều chỉnh khu dân cư và chợ Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương được Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt tại Quyết định số 2100/QĐ-UB ngày 04/8/2003; trong quy hoạch có bố trí 2m đất dự trữ phía sau khu dân cư để làm rãnh thoát nước chung. Do nguồn nhân sách của huyện còn hạn chế nên Ủy ban nhân dân huyện chỉ đầu tư cho việc lập quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất sau đó tiến hành giao đất và thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân theo hiện trạng mặt bằng lô đất (không thu tiền phần chi phí mương thoát nước).

Để đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư, ngày 19/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã có Văn bản số 1359/UBND-NC giao Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng tổ chức vận động các hộ dân trong khu vực cùng nhau đóng góp kinh phí để xây dựng rãnh thoát nước chung theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.