Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư tuyến đường từ thôn Lãng Cư sang thôn Sài Lĩnh hiện nay đã xuống cấp.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Phương án số 306/PA-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về giao khoán duy tu bảo dưỡng và quản lý hệ thống giao thông các tuyến đường huyện để thực hiện duy tu, sửa chữa công trình theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết phải đầu tư nâng cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch bố trí lồng ghép các nguồn vốn thực hiện trên địa bàn huyện để đầu tư nâng cấp công trình.