Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyếnĐT186 đoạn Km 0+00 - Km 58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương (cử tri phản ánh các đơn vị thi công rất chậm, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân).

TRẢ LỜI:

Công trình sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ĐT.186 đoạn Km0+00 - Km58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/9/2019; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 15/11/2019, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2023. Sở Giao thông Vận tải (Chủ đầu tư) thực hiện ủy thác quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh; thời gian thi công theo hợp đồng là 24 tháng (khởi công từ ngày 10/01/2020; hoàn thành ngày 10/01/2022).

Ngay sau khi khởi công công trình, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm, ảnh hưởng về thời tiết mưa nhiều trên địa bàn xây dựng công trình, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng ủy thác quản lý dự án để kiểm tra, giám sát theo trách nhiệm của Chủ đầu tư, đã có văn bản chỉ đạo triển khai thi công trình kịp thời, họp giao ban, thông báo kết luận kiểm điểm tiến độ công trình, trong đó yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung huy động các nguồn nhân lực, vật lực để tổ chức triển khai thi công đảm bảo theo yêu cầu về tiến độ, kế hoạch vốn đã giao. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành công trình theo hợp đồng lũy kế là 52,67/149,7 tỷ đồng (đạt 35,2%), so với kế hoạch vốn giao 52,67/70,6 tỷ đồng (đạt 74,6%) ; dự kiến khối lượng thực hiện từ nay đến 30/12/2020 ước đạt 110/149,7 tỷ đồng (đạt 73,5%), so với kế hoạch vốn giao 110/70,6 tỷ đồng (đạt 156%).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cơ bản xong hạng mục mặt đường trong năm 2020, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tiếp tục bố trí vốn để thực hiện dự án sớm hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.