Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh có ý kiến với Công ty may trên địa bàn trả lương bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu vùng và trả tiền công làm thêm giờ theo quy định để đảm bảo quyền lợi của người lao động

TRẢ LỜI:

Về việc này, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm việc với Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang về việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công đối với người lao động, cụ thể:

* Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi:

Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang đã xây dựng và ban hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ các ngày lễ tết...; việc huy động người lao động làm thêm giờ đã được sự đồng ý của người lao động. Tuy nhiên, Công ty huy động vượt quá thời gian quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012 nhưng không thực hiện thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang khi huy động người lao động làm thêm giờ phải thực hiện theo đúng quy định. Ngày 06/01/2020, Chi nhánh Công ty           cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang đã khắc phục và có văn bản số 01/CV-PPJTQ-HCNS đăng ký làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong một năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền công

Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang đã xây dựng và ban hành thang bảng lương theo quy định tại Điều 90, Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2012; Công ty thực hiện ký hợp đồng lao động với người lao động, tiền lương làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội trong hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Hiện nay, Công ty thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động theo 02 hình thức: Lương theo thời gian và lương khoán sản phẩm. Đối với một số lao động hưởng lương khoán sản phẩm có những tháng không đạt định mức khoán nên tiền lương thấp hơn mức lương ghi trong hợp đồng lao động. Vì tiền lương trong hợp đồng lao động là căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội nên Công ty tính  tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ phép, tiền hỗ trợ khác,... vào tiền lương để tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động là chưa đúng quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang thực hiện rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động cho phù hợp đồng thời thanh toán tiền lương, tiền công và tham gia các khoản đóng góp đối với người lao động theo đúng quy định.