Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng những diện tích đất không thể cấy lúa một vụ sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất đối với diện tích đất trồng lúa một vụ nhưng hiện nay không đủ điều kiện để trồng lúa đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương đảm bảo quy định của Nhà nước.