Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo nhà máy khai thác, sản xuất đá trên địa bàn xã có phương án, biện pháp khai thác, sản xuất hợp lý để không gây tiếng ồn, bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Trên địa bàn xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương hiện nay có 02 doanh nghiệp thực hiện khai thác, sản xuất đá là Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang và Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang (hoạt động trong cùng một khu vực khai thác mỏ), kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường thời điểm tháng 3/2020 như sau:

Thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang đang cắt tầng khai thác đá phía Đông nam của mỏ theo thiết kế được duyệt và vận hành 01 dây chuyền nghiền sàng đá, với công suất 100 m3/h; Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang đang vận hành nhà máy chế biến bột đá trắng với 02 dây chuyền nghiền, công suất 30.000 tấn bột/năm. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của 02 đơn vị đều đảm bảo theo giấy phép khai thác được cấp và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đồng thời theo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ (đợt II năm 2019) các chỉ tiêu về không khí (tại khu vực khai thác, khu vực sản xuất và chỉ tiêu không khí xung quanh) và chỉ tiêu về mẫu nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.([1])  Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 02 đơn vị có phương án, biện pháp hạn chế tiếng ồn, bụi, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

([1]) QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1; QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.