Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã Phúc Ứng.

TRẢ LỜI:

Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc phê chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng từ nguồn ngân sách huyện. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất và giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công công trình theo quy định.