Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở hiện nay theo quy định giá còn quá cao, đề nghị xem xét xác định lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo quy định của Nhà nước, cụ thể:

Việc chuyển đổi mục đích sang đất ở được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Đơn giá thực hiện nghĩa vụ tài chính được quy định tại Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất quy định tại Bảng giá đất (bảng giá 05 năm) tương ứng với từng mục đích.

- Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong đó: Giá đất và khu vực vị trí trên địa bàn tỉnh được quy định tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hệ số điều chỉnh giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hàng năm (việc xây dựng giá đất là trên cơ sở giá đất chuyển nhượng thành công trên thị trường để các Sở, ban ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá đất).