Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm thực hiện hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các hộ chăn nuôi theo chính sách của tỉnh đã ban hành.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã có Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 29/5/2018; số 281/TTr-UBND ngày 10/8/2018; Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 30/7/2018; Báo cáo số 810/BC-UBND ngày 24/12/2018 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính: Số tiền đề nghị hỗ trợ lãi suất tiền vay 1.426.433.678 đồng (gồm 6 tháng cuối năm 2017, quý I, II, III năm 2018); số tiền đã được cấp 146.369.537 đồng (Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 5/9/2018, Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh), số tiền chưa được phê duyệt 1.280.064.141 đồng (6 tháng cuối năm 2017, số tiền 517.814.646 đồng/91 hộ/91 trang trại/24 xã trong đó có xã Phúc Ứng; quý I, II, III năm 2018 là 568.339.495 đồng, hỗ trợ đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: 193.910.000 đồng).

Ngày 25/12/2018, Sở Tài chính có Văn bản số 429/TTr-STC về việc đề nghị phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Văn bản này, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Tiếp tục báo cáo kết quả kinh phí thực hiện hỗ trợ 01 lần và lãi suất tiền vay từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/12/2018 theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trước ngày 15/01/2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí.

- Hiện nay một số trang trại nuôi lợn được hỗ trợ theo Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND có thời gian hỗ trợ 3 năm. Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, rà soát, làm rõ điều kiện quy mô đảm bảo điều kiện hỗ trợ và thời gian hỗ trợ cho các trang trại (hỗ trợ 01 năm hay 03 năm) đảm bảo đúng quy định của Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND, báo cáo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/01/2019 để Sở Tài chính có cơ sở thẩm định.

Đến thời điểm hiện tại theo báo cáo của Sở Tài chính các huyện, thành phố (trong đó có huyện Sơn Dương) chưa có báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 429/TTr-STC ngày 25/12/2018.