Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng trụ sở UBND và Trạm Y tế xã đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ công chức và phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương rà soát, cân đối bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và Trạm Y tế xã Phúc Ứng theo đúng quy mô, diện tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ công chức, viên chức và cơ sở phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.