Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/3/2018 để giải quyết số giấy chứng nhận còn tồn đọng trên địa bàn huyện trong năm 2018 là 54.965 giấy, cụ thể:

Đối với xã Phúc Ứng:

- Số hồ sơ kê khai: 16.988 hồ sơ; trong đó:

 + Đã họp xét đủ điều kiện: 13.085 hồ sơ.

 + Đã nộp Văn phòng đăng ký đất đai: 13.085 hồ sơ; trong đó:

- Hồ sơ đủ điều kiện 12.233 hồ sơ (đã ký 12.233 giấy chứng nhận).

- Chưa đủ điều kiện 852 hồ sơ (đã trả lại cho Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng để hoàn thiện).

Nguyên nhân hồ sơ chưa đủ điều kiện chủ yếu là do thửa đất trùng, lấn vào đất lâm nghiệp 672; một số thửa đất hợp đất lúa và đất ở không đủ điều kiện hợp thửa; thông tin các tờ khai thuế không điền đầy đủ; phiếu ý kiến dân cư thiếu thông tin,...

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương giao Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng tiếp tục rà soát, niêm yết công khai và hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 134/TB-UBND ngày 14/12/2018 thông báo Kết luận cuộc họp về tình hình Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.