Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, Xã Đồng Quý, Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi thị trường mất ổn định, mất giá gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

TRẢ LỜI:

Trong những năm gần đây tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, môi trường, sản xuất hàng hóa, như:

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với cơ chế khuyến khích mỗi hộ chăn nuôi có nhu cầu được vay tối đa 50 triệu đồng mua trâu đực giống và trâu cái sinh sản trong đó có hỗ trợ 100% lãi suất đối vốn vay hộ nghèo và hộ vay vốn mua trâu đực giống, 75% lãi suất đối với hộ cận nghèo, 50% lãi suất đối với hộ khác; Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong đó hỗ trợ 50% lãi suất cho các trang trại vay tối đa 500 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với cơ chế hỗ trợ cho mỗi hội viên vay 18 triệu đồng để chăn nuôi trâu, bò, lợn trong đó có hỗ trợ 50% lãi suất và hỗ trợ 1,2 triệu đồng/hộ; Ngày 21/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang với cơ chế hỗ trợ 100% lãi suất đối với hộ nghèo, 75% lãi suất đối với hộ cận nghèo và 50% lãi suất đối với hộ khác.

Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 1,5 tỷ đồng cho dự án chăn nuôi trâu, bò thịt tập trung với quy mô tối thiếu 150 con; không quá 01 tỷ đồng đối với chăn nuôi lợn với quy mô tối thiểu 500 con và không quá 02 tỷ đồng đối với dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có hỗ trợ các Hợp tác xã trong việc hỗ trợ lãi suất tiền vay, cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ công tác hành chính trong việc thành lập mới hợp tác xã.

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020.

Thông qua các chính sách đã hỗ trợ vốn vay, lãi suất tiền vay cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ điều kiện, đăng ký thụ hưởng chính sách trong phát triển chăn nuôi. Ngoài ra hàng năm tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền công và vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; mua thuốc khử trùng thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi; các chương trình 135, dự án TNSP, VIE/-035, cũng góp phần hỗ trợ phát triển chăn nuôi.

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với thực tế của địa phương.