Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Thanh toán kịp thời chế độ phụ cấp cho cán bộ dân số KHHGĐ theo quy định (cán bộ dân số KHHGĐ đang hưởng theo phụ cấp của xã loại 1 nhưng hiện nay xã đã thuộc xã loại 2 nhưng cán bộ dân số vẫn chưa được hưởng theo chế độ xã loại 2).

TRẢ LỜI:

Chế độ phụ cấp đối cho cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, như sau:

- Đối với cộng tác viên dân số thực hiện theo Thông tư 20/2013/TTKT-BYT-BTC ngày 20/02/2013 của Liên Bộ Y tế - Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu Dân số kế hoạch hóa gia đình với mức 100.000 đồng/người/tháng; không áp dụng phụ cấp của các xã loại 1 và loại 2.

- Đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã Phú Lương, huyện Sơn Dương do Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương đã thực hiện chi trả lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.