Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư kinh phí xây dựng nhà bia khu di tích lịch sử Văn phòng Bộ Tài chính.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương lập các thủ tục về đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật. nh làm rõ.