Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, ưu tiên đưa hạng mục công trình “Hồ Đồng Trại” tại thôn Phú Nhiêu vào đầu tư xây dựng trong năm 2018 (hạng mục nằm trong lộ trình 2016-2020).

TRẢ LỜI:

Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 và giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án 2016-2020; tổng mức đầu tư 19.683,83 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên, hiện nay khả năng cân đối ngân sách của tỉnh còn khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương rất hạn chế nên chưa bố trí vốn để khởi công xây dựng công trình; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để đầu tư thực hiện dự án khi cân đối được vốn.