Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cấp có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn lập thủ tục và hoàn thành về mặt pháp lý diện tích đất nghĩa trang do Công ty Mía đường Sơn Dương đã đồng ý chuyển giao cho thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương từ năm 2014.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, làm việc, thống nhất hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Phú Lương và Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương lập hồ sơ thu hồi đất của Công ty do không còn nhu cầu sử dụng để giao cho Ủy ban nhân dân xã Phú Lương xây dựng nghĩa trang nhân dân Đồng Đan, thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai và theo quy hoạch xây dựng chi tiết công trình đã được Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt tại Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 25/7/2013. Việc xây dựng nghĩa trang tại thôn Trấn Kiêng là phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Phú Lương .

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Phú Lương đã phối hợp với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương để hoàn thiện hồ sơ (đang thực hiện đo đạc, xác định ranh giới, diện tích đất xây dựng nghĩa trang) dự kiến gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Quý II/2020.