Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lâm Xuyên, Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất ở, đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình. Rà soát, thống kê để hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn xã, đặc biệt đối với các hộ dọc theo trục đường ĐT 186.

TRẢ LỜI:

* Đối với xã Lâm Xuyên (nay xã Trường Sinh): Theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký trên địa bàn xã, số hồ sơ kê khai là 6.318 hồ sơ; trong đó:

- Đã họp xét đủ điều kiện: 6.318 hồ sơ;

- Đã nộp Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 5.455 hồ sơ; trong đó:

+ Hồ sơ đủ điều kiện đã ký giấy theo dự án 5.455 giấy chứng nhận/hồ sơ,

+ Hồ sơ chưa đủ điều kiện: 863 hồ sơ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã có các Thông báo bàn giao lại số hồ sơ chưa đủ điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn nhân dân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.

Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã tiếp nhận 68 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Lâm Xuyên (nay xã Trường Sinh) trong đó đủ điều kiện và ký giấy chứng nhận là 67 hồ sơ, thẩm định không đủ điều kiện là 01 hồ sơ.

Đối với diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Trường Sinh để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định.

* Đối với xã Phú Lương: Theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký trên địa bàn xã, số hồ sơ kê khai là 10.860  hồ sơ; trong đó:

- Đã họp xét đủ điều kiện: 10.496 hồ sơ;

- Đã nộp Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 9.415 hồ sơ; trong đó:

+ Hồ sơ đủ điều kiện đã ký giấy theo dự án 94.415 giấy chứng nhận/hồ sơ,

+ Hồ sơ chưa đủ điều kiện: 1.081 hồ sơ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã có các Thông báo bàn giao lại số hồ sơ chưa đủ điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn nhân dân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.

Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã tiếp nhận 150 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Phú Lương, trong đó đủ điều kiện và ký giấy chứng nhận là 142 hồ sơ, thẩm định không đủ điều kiện là 08 hồ sơ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa cấp xã để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.