Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh có ý kiến với Quốc Hội xem xét, đầu tư kinh phí xây dựng nhà thờ Bác Hồ ở khu di tích lịch sử Tân Trào.

TRẢ LỜI:

Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, trong đó có đề xuất hạng mục xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (hạng mục chính có Khu chính điện để đặt bàn thờ Bác Hồ) để xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành Trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tuy nhiên, tại văn bản thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 7145/BC-BKHĐT ngày 06/9/2016) và văn bản thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn bản số 2425/BVHTTDL-DSVH ngày 24/6/2016) có ý kiến thẩm định về hạng mục xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: “Về hạng mục xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngày 08/9/2003, Ban chấp hành Trung ương đã có Công văn số 175-CV/TW chỉ đạo về việc xây dựng mới đền thờ Bác Hồ cũng như các hình thức tôn vinh Bác, trong đó nêu: “Không xây mới các Đền thờ Bác Hồ hoặc đưa ảnh, đưa tượng Bác Hồ vào thờ trong đình, đền, chùa. Cần đáp ứng nguyện vọng bày tỏ lòng tôn kính của các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ bằng việc hướng dẫn treo ảnh, đặt tượng Bác  trong nhà, trong cơ quan, công sở”. Vì vậy, không đề xuất xây dựng hạng mục này”.

Ngày 07/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, trong đó không có hạng mục xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.