Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu thu hồi đất của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương giao cho xã quản lý, để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trước đây là công nhân nông trường 26/3 đang ở ổn định trên đất của công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương (hiện nay có 83 hộ)

TRẢ LỜI:

Việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trước đây là công nhân nông trường 26/3 đang ở ổn định trên đất của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, là nguyện vọng chính đáng của cử tri. Hiện nay huyện Sơn Dương đang thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; các xã đã thực hiện kê khai đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Nội dung kiến nghị của cử tri về cấp giấy chứng nhận đất ở của 83 hộ đang sử dụng trên đất của Nông trường 26/3 (cũ) liên quan đến việc thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương xử lý, giải quyết nội dung kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.