Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương; Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn; Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, công an viên ở thôn.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tại điểm b, Khoản 7, Điều 1 quy định: “Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố bằng 3% mức lương cơ sở (trừ những người đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế)”. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019), tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đã bãi bỏ khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND, không còn quy định hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế phải tự đóng 100% giá trị thẻ hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng khi tham gia Bảo hiểm y tế nếu thuộc các đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành gồm: Hộ gia đình; hộ gia đình cận nghèo; hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp (trừ những người đang được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế).