Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và đồ dùng thiết yếu cho các chốt kiểm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sơn Dương, trong đó có chốt kiểm dịch xã Ninh Lai.

TRẢ LỜI:

Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí năm 2021 cho Ủy ban nhân dân các xã để chi trả chế độ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó xã Ninh Lai được cấp 86,85 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ tiền công trực của người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai chủ động bố trí nguồn ngân sách xã (nguồn dự phòng ngân sách xã, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên,...) và nguồn xã hội hóa để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất và đồ dùng thiết yếu cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo theo quy định.