Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo có hướng dẫn giải quyết những nhà văn hóa thôn hiện nay không sử dụng sau khi sáp nhập thôn tránh gây lãng phí tài sản của nhà nước và hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa các thôn để đảm bảo diện tích chỗ ngồi sau khi sáp nhập.

TRẢ LỜI:

Về việc này, ngày 20/8/2021, Sở Tài chính tỉnh đã có Văn bản số 1733/STC-QLGCS&TCDN về việc rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý và không thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Dương đã có Văn bản số 519/CV-TCKH ngày 06/9/2021 về việc thực hiện văn bản số 1733/STC-QLGCS&TCDN của Sở Tài chính. Theo đó, đối với những nhà văn hóa thôn hiện nay không sử dụng sau khi sáp nhập thôn thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã do đó Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm rà soát, đề xuất phương án xử lý tài sản, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để xem xét giải quyết theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát đối với những cơ sở nhà, đất (nhà văn hóa thôn) hiện không sử dụng sau khi sáp nhập để xây dựng phương án xử lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, đúng thẩm quyền và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.