Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cho các xã về đích nông thôn mới; đầu tư công trình xử lý rác thải và các loại phương tiện xử lý, thu gom rác thải để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Ninh Lai.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị sớm đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cho các xã về đích nông thôn mới:

Theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì trên địa bàn xã Ninh Lai quy hoạch 03 nghĩa trang tập trung, gồm: Nghĩa trang thôn Hợp Hòa, Hợp Thịnh (diện tích 1,68ha), nghĩa trang Cụm Hoàng La (diện tích 1,20ha), nghĩa trang Khưu Son (diện tích 3,00ha).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022, trong đó có xây dựng nghĩa trang tại xã Ninh Lai (dự kiến xã Ninh Lai xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định.

* Về đề nghị đầu tư công trình xử lý rác thải và các loại phương tiện xử lý, thu gom rác thải:

Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai đã triển khai xây dựng bãi rác tại thôn Hợp Hòa với diện tích khoảng 1.000m2 (năm 2016) và cấp phát cho mỗi thôn 01 xe thu gom rác đẩy tay (năm 2014). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1276/UBND-TNMT ngày 08/5/2018 về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương không đầu tư xây dựng lò đốt, bãi chôn lấp quy mô cấp thôn, cấp xã từ năm 2018. Tuy nhiên, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đang triển khai xây dựng Nhà máy xử lý rác thải của huyện tại xã Phúc Ứng với diện tích 6,73ha, phương pháp xử lý là đốt. Sau khi Nhà máy đi vào hoạt động, rác thải phát sinh trên địa bàn các xã, thị trấn sẽ được vận chuyển về Nhà máy để xử lý.

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, đẩy mạnh xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, trước mắt rác thải phát sinh vẫn tiếp tục thu gom, chôn lấp tại bãi rác của xã cho đến khi nhà máy xử lý rác thải của huyện đi vào hoạt động.