Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn để đảm bảo về chất lượng theo quy định.

TRẢ LỜI:

Trong những năm gần đây, Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thông qua công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành đưa vào sử dụng, qua đó đã kịp thời phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định về quản lý chất lượng và đã có biện pháp xử lý, chấn chỉnh ngay đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu có các hành vi vi phạm. Qua công tác thẩm định, kiểm tra cho thấy các chủ đầu tư, các nhà thầu cơ bản đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, chất lượng công trình được kiểm soát từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện dự án cho đến giai đoạn kết thúc dự án đưa công trình vào sử dụng. Về cơ bản các công trình xây dựng được nghiệm thu đưa vào sử dụng đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an toàn, phát huy hiệu quả; đối với một số công trình khi kiểm tra phát hiện còn có khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công thì các cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xử lý, khắc phục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi chấp thuận nghiệm thu.

Đồng thời, để đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, ngày 20/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai phổ biến kịp thời, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).