Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh xem xét tăng mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 như hiện nay là hơi thấp.

TRẢ LỜI:

Ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã được quy định theo phân loại đơn vị hành chính và theo khoảng cách từ trung tâm huyện, thành phố đến trung tâm xã, phường, thị trấn và điều kiện thực tế của tỉnh; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đã được quy định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.