Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế sai thông tin, thời gian đổi thẻ kéo dài, ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành và cử tri Ma Văn Thắng, Thôn Tứ Thông, xã Hợp Thành (là người có ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII). Theo ông Thắng, việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế sai nhiều xảy ra chủ yếu vào năm 2016 và 2017. Kể từ đầu năm 2018 đến nay, đã cơ bản khắc phục được việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế sai và thực hiện cấp, đổi thẻ đúng thời gian quy định.

Tính đến ngày 31/7/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương đã thực hiện cấp mới tổng số 4.443 thẻ Bảo hiểm y tế đối với xã Hợp Thành đảm bảo theo quy định. Trong đó:

- Đối tượng người dân tộc thiểu số: 1.889 thẻ.

- Đối tượng người nghèo: 156 thẻ.

- Đối tượng người cận nghèo: 197 thẻ.

- Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi: 692 thẻ.

- Các đối tượng khác: 1.509 thẻ.

Ngày 06/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục có Văn bản số 1504/UBND-NC đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân đảm bảo theo quy định.