Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã; hiện nay mức trợ cấp hoạt động của Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã thấp hơn mức trợ cấp của Trưởng thôn, trong khi số Hội viên đông, hoạt động rộng trên địa bàn toàn xã; không nên thực hiện chế độ kiêm nhiệm Bí thư chi bộ, trưởng thôn với Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã vì đó là hai nhiệm vụ khác nhau.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho Chủ tịch Hội người cao tuổi xã. Hiện nay mức trợ cấp hoạt động của Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã thấp hơn mức trợ cấp của Trưởng thôn, trong khi số hội viên đông, hoạt động rộng trên địa bàn toàn xã

Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức phụ cấp hằng tháng của chức danh người hoạt động không chuyên trách được quy định phù hợp với nhiệm vụ của từng chức danh; mức khoán kinh phí của Trung ương khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và mức khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đối với chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi có mức phụ cấp hằng tháng thấp nhất là 0,88 và cao nhất là 0,94 so với mức lương cơ sở đã cao hơn các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn do có đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ nên mức phụ cấp của Trưởng thôn được quy định cao hơn chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi.

* Về đề nghị không nên thực hiện chế độ kiêm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn với Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã vì đó là hai nhiệm vụ khác nhau

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có thể kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc ở thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thể kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nhưng mỗi người chỉ được kiêm nhiệm một chức danh.

Việc sắp xếp, bố trí chức danh kiêm nhiệm cụ thể do địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để xem xét, bố trí cho phù hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương.