Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có giải pháp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy trong cộng đồng.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Công an huyện Sơn Dương đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp để thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2019, phối thợp thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Sơn Dương,...

Tính đến ngày 15/8/2019, trên địa bàn xã Hợp Thành có 28 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó, 03 người đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 03 người đang thực hiện quyết định giáo dục tại xã; 12 người đang điều trị bằng Methadone; 03 người vừa giáo dục tại xã vừa điều trị bằng Methadone; 02 người đang quản lý sau cai nghiện; 02 người đang ở ngoài xã hội; 03 người đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy; tổ chức rà soát, kiểm tra, xem xét, lập hồ sơ quản lý, giáo dục và đưa đi cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với những trường hợp đủ điều kiện; đối với những trường hợp tái nghiện, tăng cường  kiểm tra, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.