Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét bổ sung các loại cây trồng chủ lực được nhận hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

TRẢ LỜI:

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 xác định những cây trồng chủ lực có lợi thế của tỉnh, gồm: Chè, mía, cam, lạc, gỗ rừng trồng. Đối với những cây trồng chủ lực này, hiện nay tỉnh đã có chính sách hỗ trợ. Cụ thể:

- Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021: Áp dụng hỗ trợ sản xuất các cây trồng gồm cây chè đặc sản (Shan tuyết, Kim Tuyên, Phúc vân tiên), cây mía, cây cam sành.

- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021: Áp dụng hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn triển khai một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất đối với các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế, như:

- Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Áp dụng hỗ trợ đối với các Hợp tác xã nông nghiệp (đã được đăng ký và hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã hiện hành) đầu tư sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo quy định của pháp luật.

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Áp dụng hỗ trợ cho các chủ trang trại tổ chức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Áp dụng hỗ trợ sản xuất đối với các sản phẩm cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Áp dụng hỗ trợ về đầu tư, tập trung đất đai, lãi suất cho các doanh nghiệp có dự án nằm trong danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đối với các loại cây trồng (gồm cả cây trồng chủ lực và những cây trồng khác). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách để nhân dân biết và lựa chọn thực hiện.