Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất lâm nghiệp cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký trên địa bàn xã Hợp Thành, số hồ sơ kê khai là 5.177 hồ sơ; trong đó:

- Đã họp xét đủ điều kiện là 5.177 hồ sơ.

- Đã nộp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là 5.177 hồ sơ; trong đó:

+ Hồ sơ đủ điều kiện đã ký giấy chứng nhận là 4.397 hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành đã trao toàn bộ giấy chứng nhận này cho các hộ gia đình, cá nhân.

+ Hồ sơ chưa đủ điều kiện là 780 hồ sơ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thông báo và trả lại cho Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành để hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy theo nhu cầu tại Bộ phận một cửa của huyện Sơn Dương (do Dự án đã kết thúc).

Về hồ sơ tiếp nhận giải quyết theo nhu cầu tại Bộ phận một cửa của huyện Sơn Dương: Từ tháng 01/2019 đến ngày 15/8/2019 (xã Hợp Thành), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương đã tiếp nhận, giải quyết 70 hồ sơ của (trong đó: chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế là 23 hồ sơ; đính chính, cấp lại, cấp đổi 26 hồ sơ; cấp lần đầu 21 hồ sơ).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất lâm nghiệp cho nhân dân theo quy định.