Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, có biện pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông sản sạch trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu cơ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp hữu cơ luôn được tỉnh quan tâm, đã thành lập Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang và đang từng bước đi vào hoạt động. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang thực hiện Dự án tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại phía Bắc Việt Nam, xây dựng 03 liên nhóm hữu cơ các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương. Tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đã thực hiện chuyển đổi hữu cơ được 30,5ha cam cho 17 hộ trồng cam; tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đang rà soát diện tích bưởi để thực hiện chuyển đổi hữu cơ; tại huyện Sơn Dương đang thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 03ha tại xã Tân Trào và mô hình sản xuất chè hữu cơ với diện tích 03ha tại Hợp tác xã Ngân Sơn Trung Long, xã Trung Yên.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số sản phẩm chủ lực của địa phương như: Cây ăn quả có múi, cây chè, rau,...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định vùng đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ, lựa chọn diện tích, loại cây trồng, sản phẩm có khả năng thực hiện sản xuất hữu cơ để tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn; đặc biệt lưu ý sử dụng vật tư đầu vào theo đúng quy định, đồng thời làm tốt việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ để đem lại thu nhập cho người sản xuất.