Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị:

Khẩn trương thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

* Kết quả Thực hiện theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn tỉnh

- Tổng số khảo sát: 37.934 đối tượng, khảo sát lại (tháng 02/2018): 43.181 đối tượng.

- Cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quấn sự tỉnh đã thẩm định, báo cáo quân khu (13 đợt): 32.556/37.934 = 85,82%. Đến hết tháng 9/2018 đã báo cáo Quân khu (14 đợt): 36.953/43.181 = 85,57%.

Quân khu đã có Quyết định (11 đợt): 27.430/37.934 = 72,30%, thành tiền: 55.160.800.000 đồng. Đến tháng 9/2018 Quân khu đã có Quyết định: 29.888 đối tượng; thành tiền: 60.103.600.000 đồng; đạt tỷ lệ: 69,21%

Số đã báo cáo Quân khu hiện chưa có Quyết định (02 đợt): 5.126 đối tượng. Đến tháng 9/2018 số hồ sơ đang ở Quân khu chưa có Quyết định (02 đợt): 7.065 hồ sơ.

Hồ sơ còn lại: 10.625 đối tượng. Đến tháng 9/2018 hồ sơ còn lại: 6.228 hồ sơ.

Cấp tỉnh đang thẩm định: 2.560 đối tượng. Cấp tỉnh đang thẩm định: 750 hồ sơ.

Cấp huyện, thành phố: 4.540 đối tượng. Cấp huyện đang xét duyệt: 5.353 hồ sơ.

Cấp xã, phường, thị trấn: 3.525 đối tượng. Cấp xã đã tiếp nhận: 125 hồ sơ.

Năm 2017 và năm 2018: Đã chi trả (09 đợt): 24.121 đối tượng, thành tiền 48.517.400.000 đồng. Đến tháng 9/2018 đã chi trả (11 đợt); tổng số: 29.888 đối tượng; thành tiền: 60.103.600.000 đồng.

* Đối với xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

- Tổng số khảo sát: 124 đối tượng.

- Đã có Quyết định được hưởng trợ cấp một lần: 50/124= 40,3%, số tiền chi trả trợ cấp một lần: 100.000.000 đồng.

- Hồ sơ còn lại: 74 đối tượng, chiếm 59,7%; trong đó: Đã báo cáo Quân khu 2: 52 hồ sơ; còn ở cấp huyện: 21 hồ sơ đang thẩm định, cấp xã: 01 hồ sơ với lý do Hội đồng chính sách xã đã xét duyệt nhưng đối tương chưa xin được xác nhận  của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi dân công hỏa tuyến.

- Tháng 6/2018 xã Hợp Thành đã kết luận địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Chỉ đạo 24 tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định và báo cáo hồ sơ theo phân cấp theo quy định.