Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2003 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng giảm tuổi của người cao tuổi vùng nông thôn, vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 80 tuổi xuống 75 tuổi để các đối tượng được hưởng trợ cấp.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đảm bảo an sinh xã hội, trong từng giai đoạn phát triển, chính sách trợ giúp xã hội cũng có những thay đổi về chính sách và đối tượng thụ hưởng. Đến năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách, nên đến năm 2015 Chính phủ mới chỉ đạo thực hiện một số chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đối với người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không có nguồn nuôi dưỡng, đối tượng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội từ ngày 01/01/2015; đến năm 2016 mới chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP đối với tất cả các đối tượng.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên chưa được hưởng trợ cấp xã hội mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng là một diện đối tượng bảo trợ xã hội được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi và Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Do đó, việc đề nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi liên quan đến việc sửa đổi Luật Người cao tuổi.

Hiện nay đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có nhóm đối tượng người cao tuổi còn nhiều khó khăn. Nhóm đối tượng người cao tuổi vùng nông thôn, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số có tuổi thọ chưa cao, nhiều người chưa đến 80 tuổi đã mất; do đó trong các báo cáo về trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, kiến nghị đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành xem xét nâng mức trợ giúp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và hạ độ tuổi được hưởng trợ giúp xã hội của nhóm đối tượng bảo trợ xã hội diện người cao tuổi.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi luật Người cao tuổi và các chính sách trợ giúp xã hội theo hướng hạ độ tuổi hưởng trợ cấp của người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.