Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét tăng phụ cấp cho y tá thôn bản lên từ hệ số 0,3 lên hệ số 0,5 do khối lượng công việc rất nhiều.

TRẢ LỜI:

Tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Chính phủ Quy định mức phụ cấp tại Điều 2: "Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn, mức 0,3 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã còn lại". Tuy nhiên tại Điều 4 quy định: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương quy định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, bản và mức trợ cấp thêm hàng tháng (nếu có) ngoài mức phụ cấp của nhân viên y tế thôn, bản được quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định này".

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phố hợp với Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành và điều kiện ngân sách của địa phương tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về mức trợ cấp y tế cụ thể cho nhân viên y tế thôn, bản đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh.