Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Đông Thọ sang xã Tân Thanh, hiện nay đường xuống cấp đi lại khó khăn.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.08 từ xã Đông Thọ sang xã Tân Thanh vào Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng công trình đảm bảo kế hoạch ngay sau khi  kế hoạch được phê duyệt.